1. Σταματάει η παροχή Φυσικού Αερίου την ημερομηνία ολοκλήρωσης του αιτήματος διακοπής, από τον διανομέα του δικτύου (ΕΔΑ).
2. Η εταιρεία θα προβεί στην εκκαθάριση του λογαριασμού σας και θα σας αποστείλει τελικό λογαριασμό.

Μπορείτε να καταγγείλετε τη σύμβαση οποτεδήποτε κατόπιν έγγραφης καταγγελίας προς την εταιρεία. Ειδικά στην περίπτωση αύξησης του τιμολογίου παροχής ή τροποποίησης των όρων της σύμβασης προμήθειας μπορείτε να καταγγείλετε τη σύμβαση εντός 30 ημερών από τότε που λάβει γνώση της αύξησης του τιμολογίου παροχής ή τροποποίησης των όρων αυτής.

Η σύμβαση προμήθειας θα ενεργοποιείται από και δια της ενεργοποίησης της σύμβασης σύνδεσης* και της χορήγησης κωδικού ΗΚΑΣΠ, ενώ η τιμολόγησή σας θα ξεκινά από την ημερομηνία ενεργοποίησης του Σημείου Παράδοσης. Ο πελάτης θα ειδοποιείται για τα σχετιζόμενα με τη σύμβαση σύνδεσης με το κεντρικό δίκτυο από την οικεία ΕΔΑ.
Σύμβαση σύνδεσης είναι η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της οικείας Εταιρείας Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) και του κυρίου του ακινήτου που χρησιμοποιεί ο πελάτης, ή του νόμιμου κατόχου του, ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, μετά την αποδοχή (έγκριση) από την πρώτη της Αίτησης Σύνδεσης με το δίκτυο διανομής, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που εμπεριέχονται σε αυτήν.

Είναι η σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προμήθεια φυσικού αερίου και περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο μέρος της τους γενικούς όρους της σύμβασης προμήθειας, τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο υπηρεσιών και τιμών φυσικού αερίου, καθώς και οποιονδήποτε άλλο όρο συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη, πάντα σε συμφωνία με την κείμενη νομοθεσία.

Η εγγύηση είναι ένα ποσό που προκαταβάλλεται στην εταιρεία πριν την υπογραφή της σύμβασης και σας επιστρέφεται αν διακοπεί ή λήξει η σύμβαση. Έχει στόχο την εξασφάλιση της εταιρείας για την πληρωμή τυχόν μελλοντικών οφειλών που απορρέουν από τη σύμβαση παροχής Φυσικού Αερίου. Το ύψος της εγγύησης εξαρτάται από το αιτούμενο φορτίο που θα ζητήσετε, δηλαδή από την ισχύ της συσκευής που θα χρησιμοποιείτε. Η εγγύηση μπορεί να αναπροσαρμοστεί σε περίπτωση που διαπιστωθεί σημαντική διαφορά μεταξύ του ποσού αυτού και της χρέωσης λογαριασμού κατανάλωσής σας.

Οι φόροι, οι οποίοι επιβάλλονται στο φυσικό αέριο από την Ελληνική Νομοθεσία, είναι:
Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ: Απόφαση ΡΑΕ 43/2016 – Ισούται με 0,000021505 €/kWh.
Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΤΑΕ): ΦΕΚ Β’2536/2014 – Για προστατευόμενους καταναλωτές ισούται με 0,00035 €/kWh.
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ): Ν. 3986/2011 – 0,00108 €/kWh.
Ειδικό Τέλος 0,5%: Ν. 2093/1992 & Ν.2960/2001 – Ισούται με το 0,5% επί του συνόλου των χρεώσεων, των φόρων δυναμικότητας και του ΕΦΚ. Δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α.: Στη συνολική αξία (χρέωση προμήθειας, μεταφοράς, διανομής, ΤΑΕ, ΕΦΚ και Τέλος ΡΑΕ) επιβάλλεται ΦΠΑ 13%.

Οι καταναλωτές φυσικού αερίου, ταξινομούνται ανάλογα με την κατανάλωσή τους στις παρακάτω δύο κατηγορίες:
– Κατανάλωση μικρότερη από 1.100 MWh ανά έτος (b2c): Οικιακό, Επαγγελματικό και Μικρό Βιομηχανικό τιμολόγιο
– Κατανάλωση μεγαλύτερη ή ίση από 1.100 MWh ανά έτος (b2b): Μεγάλο Εμπορικό και Μεγάλο Βιομηχανικό τιμολόγιο.

Με δεδομένο ότι το μικτό περιθώριο εμπορίας παραμένει σταθερό, η εξέλιξη των μηνιαίων τιμών φυσικού αερίου, είτε ανοδικά είτε πτωτικά, οφείλεται στο κόστος αγοράς φυσικού αερίου, το κόστος τελών διανομής από την Οικεία ΕΔΑ και το κόστος μεταφοράς φυσικού αερίου από το διαχειριστή ΕΣΦΑ.

Η Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας παρέχει το φυσικό αέριο στην τιμή προμήθειας φυσικού αερίου. Παράλληλα, μετακυλύει κόστη για τη μεταφορά και διανομή του μέσω των δικτύων φυσικού αερίου τα οποία είναι ρυθμιζόμενα.
Η τιμή προμήθειας, βασίζεται στο κόστος προμήθειας αερίου. Αναθεωρείται σε μηνιαία βάση ενώ προκύπτει από το κόστος προμήθειας φυσικού αερίου του προηγούμενου μήνα.
Στην τιμή αυτή προστίθεται η τιμή διανομής και το κόστος μεταφοράς, όπως αυτά εγκρίνονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, καθώς και οι επιβαλλόμενοι φόροι από την Ελληνική Πολιτεία (ΦΠΑ, ΕΦΚ, κλπ.).

Μπορείτε να πληρώσετε μέρος του λογαριασμού κατόπιν διακανονισμού με την Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας υποβάλλοντας το σχετικό αίτημα στο κατάστημα εξυπηρέτησης πελατών ή καλώντας στο 181133.


Συμπληρώστε τα στοιχεία σας
για να σας καλέσουμε.
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ
Παρακαλώ επιλέξτε τον σκοπό της επικοινωνίας
Παρακαλώ εισάγετε τουλάχιστον 4 χαρακτήρες
Παρακαλώ εισάγετε τουλάχιστον 4 χαρακτήρες
Παρακαλώ εισάγετε έναν έγκυρο τηλεφωνικό αριθμό
ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΕ ΚΑΛΕΣΕΤΕ
Παρακαλώ επιλέξτε πότε επιθυμείτε να σας καλέσουμε

Τα παραπάνω πεδία είναι υποχρεωτικά

Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 08:00-21:00

Το αίτημά σας καταχωρήθηκε!

Ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας


Το αίτημά σας καταχωρήθηκε!

Ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας στις
dd/mm/YY και μεταξύ HH:mm-HH:mm